top of page

សិស្សនិស្សិត

អាជីពសម្រាប់អនាគតរបស់អ្នកមាននៅទីនេះ

រួមមានពីរចំណុច

 • វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេល ៣ខែ សម្រាប់ថ្នាក់សញ្ញាបត្រនៅ CGTI

 • កិច្ចសន្យាបម្រើការងាររយៈពេល ១២ខែ ក្រោយបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលបានជ្រើសរើស

ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ

 1. សញ្ញាបត្ររចនាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ នឹងគ្រប់គ្រងផលិតកម្ម

 2. សញ្ញាបត្រផ្សព្វផ្សាយការលក់សម្លៀកបំពាក់

 3. សញ្ញាបត្រវិស្វកម្មវាយនភ័ណ្ឌ គុណភាព នឹងផលិតកម្ម

លក្ខណៈសម្បត្ដិដែលអាចចូលសិក្សាវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបាន

សិស្សនិស្សិត៖

 • ត្រូវបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ

 • មានសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសអាចប្រើការបាន

បេក្ខជន

អ្វីដែលអ្នកគួរដឹង

 • បង្កើតជំនាញថ្មីៗដែលសាកសមទៅនឹងតម្រូវការដែលកើនឡើងនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ នឹងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជា

 • បង្កើនចំណេះដឹងជំនាញវិជ្ជាជីវៈការងារតាមរយៈវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលផ្ដល់ជូនដោយក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍

 • ឱកាសទទួលបានការងារនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ នឹងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជា

អ្នកនឹងត្រូវបានពន្យល់ពី

 • ចំណេះដឹងអំពីវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ នឹងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់

 • លក្ខខណ្ឌរបស់កម្មវីធី

 • ក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍

គ្រោងដំណើរការនៃកម្មវិធី

 • CGTI នឹងពន្យល់ប្រាប់បេក្ខជនពីការងារនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម ក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវធ្វើការជាមួយ កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលមុននឹងដាក់ទៅកន្លែងការងារ កម្មវិធីសិក្សាជំនាញ នឹងការៀបចំបញ្ជូនបេក្ខជនទៅក្រុមហ៊ុនដើម្បីធ្វើការសម្ភាសន៍។

 

 • ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការសម្ភាសន៍ជាមួយបេក្ខជន ហើយប្រសិនបើបេក្ខជនមានលក្ខណៈសម្បត្ដិគ្រប់គ្រាន់នោះ ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើកិច្ចសន្យាការងាររយៈពេល ១២ខែជាមួយសិស្សនិស្សិត។

 

 • ក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់ប្រាក់ខែជាអប្បបរមា ២៥០ ដុល្លារក្នុងមួយខែ សម្រាប់រយៈពេល១ឆ្នាំ ដែលនឹងធ្វើឡើងដោយយោងតាមពេលវេលាបំពេញការងារជាក់ស្ដែងរបស់ក្រុមហ៊ុន។

 

 • បេក្ខជនត្រូវចុះឈ្មោះសិក្សាជាមួយវិទ្យាស្ថាន CGTI  សម្រាប់កម្មវិធីសញ្ញាបត្រណាមួយ នឹងត្រូវសិក្សាពេញម៉ោង

 

 • បេក្ខជននឹងទទួលបានសញ្ញាបត្ររបស់ខ្លួនក្រោយបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមានរយៈពេល ៣ ខែ នឹងកិច្ចសន្យាបម្រើការងាររយៈពេល ១ឆ្នាំ

ក្នុងអំឡុងពេលសិក្សាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល

 

 • បេក្ខជនត្រូវមានវត្ដមានក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាអប្បបរមា ៧៥%នឹងត្រូវជាប់រាល់ការវាយតម្លៃសមត្ថភាពនីមួយៗស្ដីពីចំណេះដឹងតាមជំនាញដែលខ្លួនជ្រើសរើស

 • សម្រាប់បេក្ខជនដែលប្រឈមមុខខ្ពស់ក្នុងការធ្លាក់ការវាយតម្លៃនេះ នឹងត្រូវអោយដំណឹងទុកជាមុន ហើយនឹងទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់បន្ថែមដោយបុគ្គលិករបស់ CGTI

 

ក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចសន្យាការងារ

 

 • បេក្ខជននឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលចំនួន ២៥០ដុល្លារ ជារៀងរាល់ខែ ក្នុងរយៈពេល១ឆ្នាំ ករណីដែលបានអនុវត្ដន៍តាមលក្ខខណ្ឌម៉ោងបំពេញការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន

 • បេក្ខជននឹងត្រូវតម្រូវអោយត្រឡប់ទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីតាមដាននឹងអប់រំនៅ CGTI ដែលមានរយៈពេល១ថ្ងៃពេញ ជារៀងរាល់ខែ សម្រាប់រយៈពេល១ឆ្នាំ


 

 

សំនួរដែលតែងតែចោទសួរ

1. តើកម្មវិធីនេះឈ្មោះអ្វី?

 • កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលមុននឹងដាក់ទៅកន្លែងការងារ

 • ក្រោយបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមានរយៈពេល ៣ខែ ជាមួយ CGTI  នឹងកិច្ចសន្យាបម្រើការងាររយៈពេល១ឆ្នាំ  បេក្ខជននឹងទទួលបានសញ្ញាបត្រទៅតាមមុខជំនាញដែលខ្លួនបានជ្រើសរើស

 

2. តើកម្មវិធីនេះសាកសមទៅនឹងវិស័យកាត់ដេរ នឹងសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជាដែររឺទេ?

សញ្ញាបត្ររបស់ CGTI គឺជាជំនាញវិជ្ជាជីវៈដំបូងគេសម្រាប់វិស័យកាត់ដេរ នឹងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជា។ កម្មវិធីសិក្សាទាំងមូលត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងកម្មវត្ថុមួយចំនួនដូចជា៖

 • ដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលមាននៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរ នឹងសម្លៀកបំពាក់នាពេលបច្ចុប្បន្នអោយកាន់តែប្រសើរ

 • ដាក់បញ្ជូលនូវជំនាញវិជ្ជាជីវៈ នឹងទេពកោសល្យថ្មីៗសម្រាប់បម្រើក្នុងវិស័យកាត់ដេរ តាមរយៈកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលមុននឹងដាក់ទៅកន្លែងការងារ(Train & Place) របស់ CGTI

 • បង្កើនផលិតភាព

 • កាត់បន្ថយអត្រាអត់ការងារធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជា

 • ដើម្បីទទួលបាននូវប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនមួយក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដល់ប្រជាជនកម្ពុជា នឹងដើម្បីចូលរួមបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសកម្ពុជា

 • បង្កើនចំនួនផលិតភាពផលិតកម្ម ដូចជា ការអភិវឌ្ឍផលិតកម្ម  ទីផ្សារ គំរូផលិតផល ប្រភព ការធ្វើពុម្ព ការសារេពុម្ព នឹងការអភិវឌ្ឍពុម្ពនៅកម្ពុជា ។ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺរោងចក្រជាង ៩៥% គឺស៊ីឈ្នួលដេរ (កាត់ ដេរ នឹងកាត់ព្រុយ) ប៉ុណ្ណោះ ។

 

3. តើនេះជាកម្មវីធី ក្រៅម៉ោង ឬ ពេញម៉ោង?

កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលមុននឹងដាក់ទៅកន្លែងការងារ(Train & Place) នេះ គឺជាកម្មវិធី ពេញម៉ោង ដោយរួមមាន៖

 • សិក្សារយៈពេល ៣ខែជាមួយ CGTI រៀងរាល់ ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសៅរ៍ ចាប់ពីម៉ោង ៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៤រសៀល

 • កិច្ចសន្យាបម្រើការងាររយៈពេល ១ឆ្នាំ ជាមួយក្រុមហ៊ុន ដោយយោងទៅតាមពេលវេលាបំពេញការងារដែលបានព្រមព្រៀង

 

4. តើអ្នកណាខ្លះគួរចូលរួមជាមួយកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលមុននឹងដាក់ទៅកន្លែងការងារ (Train & Place) នេះ?

និស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ ដែលមានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសអាចប្រើប្រាស់បាន នឹងជាអ្នកដែលមានបំណងចង់ស្វែងរកអាជីពដើម្បីបំរើការងារក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់​។ 

5. តើកម្មវិធីនេះមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ?

កម្មវិធីនេះផ្ដល់ជូន ឱកាស សម្រាប់អ្នកសិក្សាជាមួយនឹងប្រាក់ឧបត្ថម្ភខ្ពស់ រួមជាមួយនឹងឱកាសទទួលបានកិច្ចសន្យាបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យនេះ។

 

6. តើកម្មវិធីនេះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ខ្ញុំ? តើហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំគួរសិក្សាជាមួយ CGTI?

ក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សារយៈពេល ៣ ទៅ​ ៣ខែកន្លះ នឹងទទួលបានកិច្ចសន្យាការងាររយៈពេល ១ឆ្នាំ។ នៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចសន្យាបម្រើការងារនេះ  អ្នកនឹងអាចទទួលបានប្រាក់ខែចំនួន ២៥០ដុល្លាជារៀងរាល់ខែ សម្រាប់រយៈពេល ១ឆ្នាំ។​ សក្តានុពលនៃការងារនាពេលអនាគត ជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់វិទ្យាស្ថាន CGTI របស់យើង ។

 

7. តើអ្វីទៅជាការរំពឹងនាពេលអនាគត នៃឱកាសការងារក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់​ក្រោយពេលបានបញ្ចប់វគ្គសិក្សានេះ?

ដោយយោងតាមការស្ទង់មតិមួយបានបង្ហាញថា ឱកាសការងារក្នុងវិស័យកាត់ដេរនឹងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់នាពេលអនាគត ក្នុងជំនាញនឹងវិជ្ជាជីវៈដូចជា ផ្នែកផលិតផលសម្លៀកបំពាក់  ផ្នែកគ្រប់គ្រងត្រួតពិតិន្យ នឹងធានាគុណភាព(QC & QA)របស់ផលិតផលនឹងផលិតកម្ម  ផ្នែកទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ ផ្នែករចនាម៉ូដ ទម្រង់ Sample ល...  នឹងមានតម្រូវការខ្ពស់ក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ នឹងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់។  រោងចក្រក្នុងស្រុកកំពុងស្វែងរកអ្នកដែលមានសមត្ថភាព នឹងជំនាញវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់សម្រាប់ចូលបំរើការក្នុងជួរដឹកនាំថ្នាក់កណ្ដាលរបស់ខ្លួន។

 

8. តើនៅទីនោះមានជំនាញអ្វីខ្លះ?

រាល់ថ្នាក់សញ្ញាបត្រនិមួយៗមាន ជំនាញ ឫមុខវិជ្ជាដូចជា៖

 • សញ្ញាបត្រការរចនាម៉ូដ នឹងការគ្រប់គ្រងផលិតកម្ម- ១៥ ជំនាញ ឬមុខវិជ្ជា

 • សញ្ញាបត្រផ្សព្វផ្សាយការលក់សម្លៀកបំពាក់​ - ១៤ ជំនាញ ឬមុខវិជ្ជា

 • សញ្ញាបត្រវិស្វកម្មវាយនភ័ណ្ឌ គុណភាព នឹងផលិតកម្ម - ១៤ ជំនាញ ឬមុខវិជ្ជា

 

9. តើជំនាញហើយនឹងមុខវិជ្ជាទាំងនោះនឹងត្រូវបង្រៀនយ៉ាងដូម្ដេច?

មុខវិជ្ជាទាំងនេះនឹងត្រូវបង្ហាត់បង្រៀនតាមរយៈលោកគ្រូ អ្នកគ្រូដែលមានបទពិសោធន៍ រួមមានការធើ្វបទបង្ហាញ ការពិភាក្សា ការសិក្សាស៊ីជំរៅលើវិធីក្នុងការធ្វើការងារ ករណីសិក្សា ការធ្វើលំហាត់អនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង ការដើរតួ-ការសម្តែង ការធ្វើសកម្មភាពជាក់ស្តែង ការចុះកម្មសិក្សាតាមរោងចក្រ  Lab  រួមនឹងកន្លែងផលិតកម្មផ្សេងៗ

 

10. តើអ្វីទៅជាពិន្ទុដែលអាចជាប់ជាអប្បបរមា?

បេក្ខជនត្រូវមានវត្ដមានក្នុងវគ្គសិក្សាជាអប្បបរមា ៧៥% សម្រាប់មុខវិជ្ជានីមួយៗ​ ដើម្បីអាចមានឈ្មោះទៅក្នុងការវាយតម្លៃតេស្ដសមត្ថភាពជាចុងក្រោយបាន។ សម្រាប់ពិន្ទុដែលជាប់ជាអប្បបរមានោះគឺ ៦០% នៃពិន្ទុសរុប។ បេក្ខជននឹងត្រូវបានវាយតម្លៃសមត្ថភាពតាមរយៈការបង្ហាញចំណេះដឹង នឹងជំនាញរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការវាយតម្លៃ។  ហើយការវាយតម្លៃសមត្ថភាពនោះ នឹងធ្វើឡើងក្រោយការបញ្ចប់មុខវិជ្ជាសិក្សានីមួយៗតាមរយៈការប្រលង ការធ្វើតេស្ដប្រលងលើឯកសារនឹងផ្ទាល់មាត់ ការអនុវត្ដន៍ជាក់ស្ដែង ការដើរតួនាទីសម្ដែងនឹងការធ្វើលំហាត់ស្រាវជ្រាវ នឹងកិច្ចការស្រាវជ្រាវដែលដាក់អោយ ល...។

 

 11. តើខ្ញុំអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមុខវិជ្ជាដែលកំពុងរៀនបានដែររឺទេ?

ទេ, អ្នកមិនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមុខវិជ្ជាដែលកំពុងរៀនបាននោះទេ។

 

12. តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើខ្ញុំមិនអាចបំរើការងារតាមលក្ខខណ្ឌកិច្ចសន្យាដែលបានព្រមព្រៀង?

អ្នកនឹងមិនអាចទទួលសញ្ញាបត្រពីសាលានោះទេ។

 

13. តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅក្រោយពេលបញ្ចប់កិច្ចសន្យាបំរើការងារ?

ក្រោយបញ្ចប់កិច្ចសន្យាបំរើការងារ  អ្នកនឹងមានឱកាសបានការចូលបំរើការងារជាអចិន្ត្រៃយ៍ជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួម។ ខាង CGTI នឹងបន្ដជួយសម្រួល នឹងជួយក្នុងការស្វែងរកការងារសម្រាប់បេក្ខជនតាមជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួន

14. តើជំនាញវិជ្ជាជីវៈទាំងនេះ អាចមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែបំរើការនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនឹងសម្លៀកបំពាក់ទាំងនោះ យ៉ាងដូចម្ដេច?

អ្នកសិក្សានឹងទទួលបានជំនាញ រួមនឹងចំណេះដឹងសំខាន់ៗ ដើម្បីបន្ដបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងវិស័យបំរើការងារបស់ខ្លួនអោយកាន់តែប្រសើរ។ សញ្ញាបត្ររបស់ CGTI គឺទទួលស្គាល់ដោយសហគ្រាសក្រុមហ៊ុនដែលអ្នកកំពុងតែធ្វើការ ក៏ដូចជាទទួលស្គាល់ជំនាញ នឹងបទពិសោធន៍នានារបស់អ្នក។

 

15. តើអ្វីទៅជាកាតព្វកិច្ចរបស់សិស្សនិស្សិតដែលបានព្រមព្រាងនៅក្នុង កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលមុននឹងដាក់ទៅកន្លែងការងារ(Train & Place Program) ?

 • ត្រូវមានវត្ដមានក្នុងវគ្គសិក្សាក្នុងមុខវិជ្ជានីមួយៗជាអប្បបរមា ៧៥% ក្នុងរយៈពេល ៣ខែ

 • ត្រូវជាប់ ក្នុងការប្រលងវាយតម្លៃសមត្ថភាព នៅរាល់ក្រោយការបញ្ចប់មុខវិជ្ជានីមួយៗ

 • បេក្ខជនត្រូវបម្រើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមក្នុងរយៈពេល ១២ខែ

 • បេក្ខជននឹងត្រូវតម្រូវអោយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីតាមដាននឹងអប់រំដែលមានរយៈពេល១ថ្ងៃពេញ ជារៀងរាល់ខែ សម្រាប់រយៈពេល១ឆ្នាំ ក្រោយបញ្ចប់វគ្គសិក្សារយៈពេល ៣ខែនៅ CGTI នឹងនៅពេលដែលកំពុងជាប់កិច្ចសន្យាបម្រើការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួម

 • បេក្ខជននឹងទទួលបានសញ្ញាបត្ររបស់ខ្លួនក្រោយបញ្ចាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមានរយៈពេល ៣ ខែ នឹងក្រោយបញ្ចប់កិច្ចសន្យាបំរើការងាររយៈពេល ១ឆ្នាំ

 

16.  តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលបេក្ខជនមិនអាចបំពេញតាមការតម្រូវ  ដូចជា:

 • មិនអាចបញ្ចប់វគ្គសិក្សាដែលមានរយៈពេល ៣ខែបាន - នឹងមិនអាចទទួលបានសញ្ញាបត្ររបស់ CGTI ឡើយ

 • មិនអាចបញ្ចប់កិច្ចសន្យាបម្រើការងារដែលមានរយៈពេល ១ឆ្នាំបាន  - បេក្ខជននឹងមិនអាចទទួលបានសញ្ញាបត្ររបស់ CGTI ឡើយ

ជ្រើសរើសជម្រើសរបស់អ្នក

សញ្ញាបត្រ

វគ្គសិក្សារយៈពេលខ្លី

កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលមុននឹងដាក់ទៅកន្លែងការងារ

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ឬសារអេឡិចត្រូនិច(Email)

enquire@cgti-cambodia.org

andrewtey@cgti-cambodia.org

rorthamonh@cgti-cambodia.org

+855 23 622 7777

+855 88 969 6688 ( Andrew Tey)

+855 97 824 7766 ( រដ្ឋា )

+855 70 648 666   ( ទូទៅ )

អាសយដ្ឋាន:

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ ភូមិត្រពាំងគល់ សង្កាត់កន្ទោក ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់ទាក់ទងទៅនឹងការជ្រើសរើសជំនាញអោយសាកសមនឹងចំណេះដឹងតាមចំណូលចិត្ដរបស់ខ្លួន សូមទំនាក់ទំនងប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយខាងយើងខ្ញុំតាមរយះ៖

Success! Message received.

ប្រសិនលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើក្នុងវិស័យកាត់ដេរម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំនៅទីនេះ

Success! Message received.

bottom of page